De verhängnißvolle Möhlenflögel

Jan Pampel güng ut Dammenhagen

un wull na Wittstedt tiern

En Scheeperjungen däh he fragen

wie he dit muß maschiern

"O!" säh de Lütt, "dor komt s' wol hen,

de Sak is nich so wichtig

könt Se de Möhl dar liggen sehn?"

"De Windmöhl dar?" "Ganz richtig.

denn holen s' rechts sick von de Flögel

und gahn s' quer obert Feld

bet an en tämlich groten Högel

dor drapt Se 'n Immentelt.

Dat is de beste Weg in'n Düstern

denn könt S' min Levdag nich verbistern."

Jan geiht; kickt no den Möhlenflögel

geiht no de Vörschrift öbert Feld;

findt aber keenen Haidehögel

und findt ok nich dat Immentelt. -

Doch endlich kummt he an en Ort

dor deiht he an en Husdöhr kloppen

und röppt:"O, Lüde blot een Word:

heff ick mi mier ok woll verlopen?

Ick wull Jo blos mal etwas fragen:

Wie heet dat Döörp hier?! " Dammenhagen."

- Jan Pampel vör den Kopp sick sleit .-

De Möller har de Flögel dreiht.